گروه گواهی نامه ها

ISO/IEC 27001/2013 (ISMS)
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
گواهینامه رتبه B در حوزه پتروشیمی
گواهینامه رتبه +B در حوزه فعالیت نیروگاهی
گواهینامه رتبه +B در حوزه فعالیت نیروگاهی
ISO 45001
HSE-MS
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015