گروه تقدیر نامه ها

تقدیرنامه HSE-پروژه هنگام
تقدیرنامه HSE-پروژه هنگام
گواهینامه رتبه B در حوزه نیروگاهی
گواهینامه رتبه +B در حوزه نیروگاهی
گواهینامه رتبه +B در حوزه پتروشیمی
گواهینامه 500 شرکت برتر
گواهینامه 500 شرکت برتر
جایزه ملی مدیریت دانش 1396
تندیس سیمین مدیریت دانش 1395
جایزه ملی ENERGY GLOBE
جایزه ملی مدیریت پروژه -تندیس سیمین قشم
جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان 1390
تقدیرنامه وزیر نیرو -گناوه - امان ا. نیک نفس
تقدیرنامه پتروشیمی فجر -امان ا.نیک‎نفس
تقدیرنامه پترو شیمی مبین - امان ا... نیک نفس
تقدیرنامه HSEگروه مپنا-امان ا. نیک‎نفس
تقدیرنامه HSE -یوتیلیتی 15 و 16 -برترین پیمانکار
تقدیرنامهHSE-یوتیلیتی 15و16 -محمدحسین میری
تقدیرنامه HSE -یوتیلیتی 15 و 16 -علی محمد ارانی
جایزه ملی پروژه برتر ایران -پروژه مبین 1389
تقدیرنامه HSE -یوتیلیتی 15 و 16 -رضا دهدار
تقدیرنامهHSE-وتیلیتی 15و16-مصطفی علی اکبری
تقدیرنامه HSE-یوتیلیتی 15 و 16-رامین ریحانی
تقدیرنامه HSE -یوتیلیتی 15 و 16 -پیمان عسگرزاده
تقدیرنامه HSE - دماوند - محمد حسن ناصر شفایی
تقدیرنامه HSE - پروژه دماوند - اوستا خلیل پور
تقدیرنامه واحد HSE - بهداری- پروژه دماوند
تقدیرنامه واحد HSE - آتش نشانی - پروژه دماوند
تقدیرنامه نفر برتر HSE - پروژه دماوند - علی صیدی
تقدیرنامه نفر برتر HSE - دماوند - کریم کیومرثی
تقدیرنامه مدیر برتر HSE - دماوند - علیرضا خوشدل
تقدیرنامه شرکت برتر HSE -دماوند
تقدیرنامه HSE - دماوند - محمد حسن رهنما
تقدیرنامهHSE-یوتیلیتی 15و16
تقدیرنامه HSE-دماوند-نورالدین غازیان
تقدیر نامه HSE - مهدی امیدوار
تقدیرنامه HSE -دماوند-کریم کیومرثی
تقدیرنامه HSE-فجر2- عیسی ایمانی
تقدیرنامه مدیرنمونه-فجر2-محمد رفاه‎طلب
سپاس نامه - گناوه - رضا قاسمی
تقدیر نامه پیمانکار نمونه ایمنی -دماوند
تندیس HSE
تقدیرنامه کارشناس HSE برتر-دماوند-کریم کیومرثی
تقدیرنامه پتروشیمی - دماوند - کریم کیومرثی