راه اندازی بویلر پنجم پروژه یوتیلیتی فازهای 15 و 16

راه اندازی بویلر پنجم پروژه یوتیلیتی فازهای 15 و 16

تاریخ خبر: 1393/08/24

راه اندازی بویلر پنجم پروژه یوتیلیتی فازهای 15 و 16

بویلر پنجم یوتیلیتی فازهای 15 و 16 در تاریخ 24/8/93 با موفقیت راه اندازی و  Steam Blow out گردید.