تحویل موقت واحد اول گازی پروژه قشم

تحویل موقت واحد اول گازی پروژه قشم

تحویل موقت واحد گازی

تحویل موقت واحد اول گازی پروژه قشم

واحد اول گازی پروژه قشم شامل توربین، ژنراتور و سیستم های جانی توسط کارفرما تحویل موقت گردید.