ارتقا گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ارتقا گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

تاریخ خبر: 1397/02/04

ارتقا گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ارتقا گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ممیزی شخص ثالث صدور گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 در شرکت توسعه 3 مپنا توسط موسسهTUV NORD آلمان در تاریخ سوم و چهارم اردیبهشت ماه در قالب 8 نفر-روز صورت پذیرفت و شرکت توسعه 3 موفق به اخذ گواهینامه خود گردید. شایان ذکر است پیشتر این شرکت در پاییز سال 1390موفق به اخذ نسخه   2005 این گواهینامه شده بود.