کسب عنوان اول HSE در سال 1391 در بین کلیه شرکتهای گروه مپنا

کسب عنوان اول HSE در سال 1391 در بین کلیه شرکتهای گروه مپنا

1391

کسب عنوان اول HSE در سال 1391 در بین کلیه شرکتهای گروه مپنا

شرکت توسعه 3 با تلاش های ارزنده کارکنان و در پرتو هدایت مدیران و تجارب موفق مدیریتی موفق به اخذ عنوان برتر HSE (در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در سال 1391 در میان شرکت های گروه مپنا گردیده است.