تمدید گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

تاریخ خبر: 1398/02/22

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ممیزی مراقبتی اول گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 در شرکت توسعه 3 مپنا توسط موسسه TUV NORD آلمان در تاریخ دهم اردیبهشت ماه  1398 در قالب 2.5 نفر-روز صورت پذیرفت و شرکت توسعه 3 موفق به تمدید گواهینامه خود گردید.