اخذ مجدد گواهینامه های سيستم مديريت یكپارچه و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت

اخذ مجدد گواهینامه های سيستم مديريت یكپارچه و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت

اخذ مجدد گواهینامه های سيستم مديريت یكپارچه و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت

مميزي شخص ثالث سيستم مديريت یكپارچه (IMS)  و HSE- MS سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد 9001:2015 ISO، سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد14001:2015 ISO و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد  OHSAS18001:2007  و HSE -MS  در  روزهای 18الی 20 آبان ماه با 9 نفر روز ممیزی  توسط شركت  TUV NORD آلمان با انطباق کامل انجام پذیرفت. شایان ذکر است در این ممیزی شرکت توسعه 3 موفقیت به اخذ  مجدد گواهینامه های سيستم مديريت یكپارچه (IMS)، و تمدید گواهینامه  HSE- ME گردید.

در گزارش ارائه شده توسط ممیزان خارجی "طراحی و اجرای موثر مدیریت سیستم ها در کلیه فرایندهای سازمان " به عنوان نقطه قوت مطرح گردید