موفقيت در مميزی شخص ثالث

موفقيت در مميزی شخص ثالث

تاریخ درج خبر 99/10/30

موفقيت در مميزی شخص ثالث

مميزي شخص ثالث سيستم مديريت یكپارچه (IMS)  و HSE- MS که شامل سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد 9001:2015 ISO، سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد 14001:2015 ISO و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد  45001:2018 ISO و HSE -MS  در روزهای 26 الی 28 آبان ماه توسط شركت  TUV Austria با انطباق کامل انجام پذیرفت.

شایان ذکر است در این ممیزی شرکت توسعه 3 موفق به اخذ  گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد  45001:2018 ISO و تمدید گواهینامه  HSE- ME ،9001:2015 ISO و 14001:2015 ISO گردید.