کسب رتبه سازمان شایسته تقدیر در مدیریت دانش در پنجمین جایزه ملی مدیریت دانش ایران

کسب رتبه سازمان شایسته تقدیر در مدیریت دانش در پنجمین جایزه ملی مدیریت دانش ایران

تاریخ خبر: 1395/12/08

کسب رتبه سازمان شایسته تقدیر در مدیریت دانش در پنجمین جایزه ملی مدیریت دانش ایران

شرکت توسعه 3 با بهره مندی از حمایتهای رهبران سازمان، مدیریت ارشد، متخصصین دانشکار و نیز جاری سازی راهبردهای مدیریت دانش، موفق به کسب رتبه سازمان شایسته تقدیر در پنجمین جایزه ملی مدیریت دانش ایران گردید.