چشم انداز،ماموریت و ارزش ها

چشم انداز،ماموریت و ارزش ها

چشم انداز

در حوزه انرژی یک پیمانکار پیشرو با مزایای رقابتی منحصربفرد در داخل کشور بوده و در حوزه بین المللی نیز فعالیت خواهیم داشت.


ماموریت

شركت احداث و توسعه پروژه‌هاي ویژه مپنا، بعنوان پیمانکار عمومی با تمرکز بر حوزه انرژی و تاسیسات جانبی صنایع در بازارهای داخلی و منطقه ای فعالیت می‌نماید.

این شرکت با اتکا به سرمایه های انسانی و شرکاء کارآمد و دانش روز در جهت تامین و حفظ حقوق کلیه ذینفعان و توسعه پایدار گام بر می دارد.

 


ارزش ها