چشم انداز،ماموریت و ارزش ها

چشم انداز،ماموریت و ارزش ها

چشم انداز

در حوزه انرژی و تولید آب شیرین یک پیمانکار پیشرو با مزایای رقابتی منحصر بفرد در داخل کشور بوده و در حوزه بین المللی نیز فعالیت خواهیم داشت.


ماموریت

شركت احداث و توسعه پروژه‌هاي ویژه مپنا، بعنوان پیمانکار عمومی با تمرکز بر حوزه انرژی ، تاسیسات جانبی صنایع و تولید آب شیرین و تصفیه آب در بازارهای داخل و خارج از کشور فعالیت می نماید. 

این شرکت با اتکا به سرمایه های انسانی و شرکاء کارآمد و دانش روز در جهت تامین و حفظ حقوق کلیه ذینفعان و توسعه پایدار گام بر می دارد. 

 


ارزش های سازمانی 

توسعه 3 فعالیتهای خود را بر ارزشهای سازمانی مپنا (من تا ما) بنا می نماید.

این ارزشهای بنیادی عبارتند از : 

- مشتری (تمرکز بر مشتری)

- نوآوری 

- تعالی (تعالی سازمانی و نتیجه گرایی)

- ایمنی (ایمنی و دوستی با محیط زیست)

- مسوولیت پذیری (پاسخگویی ، کار تیمی و روحیه اشتراک دانش)

- اخلاق (اخلاق کسب و کار)