اهداف HSE

اهداف HSE

اهداف HSE

اهدافHSE ترازهایی از عملکرد ایمنی بهداشت حرفه ای شرکت توسعه 3 است که خود را مقید به دستیابی به آنها می داند و برای دستیابی به آنها پیش بینی های لازم را انجام می دهد.
 در این راستا اهداف HSE شرکت توسعه 3 موارد ذیل می باشد.

اهداف HSE سازمان در سال جاری :

·         کاهش  تعداد ریسکهای نامطلوب و غیرقابل قبول  به کل ریسکهای شناسایی شده

·         ارتقاء سيستم مديريت HSE پيمانكاران

·         انجام اقدامات پيشگيرانه از بروز حوادث انسانی ، تجهیزاتی و زیست محیطی از طريق بهبود سیستم جمع آوري آمار شبه حوادث (Near Miss) 

·         افزايش آمادگي واكنش در شرايط اضطراري در كارگاهها  

·         بهبود و افزايش سطح آگاهي كاركنان کارگاه مپنا و پیمانکاران در زمينه HSE

·         ارتقاء و بهبود نتایج معاینات ادواری و کنترل سلامت پرسنل کارگاه مپنا

·         ممیزی انرژی و پسماند و انجام بهبود های مورد نیاز در كارگاه