نیروگاه سیکل ترکیبی سهند (کلاس F)

نیروگاه سیکل ترکیبی سهند (کلاس F)

نوع پروژه : نیروگاه های سیکل ترکیبی

محل پروژه : استان آذربایجان شرقی

کارفرما : شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

نیروگاه سیکل ترکیبی سهند، شامل یک واحد گاز و یک واحد بخار، دارای ظرفیت گازی ۳۰۷ مگاوات و ظرفیت بخار ۱۴۴ مگاوات (مجموع ظرفیت ۴۵۱ مگاوات) و راندمان ۵۸ درصد ساخته می‌شود.
مشاور نظارت عالیه شرکت مهندسی قدس نیرو و مشاور نظارت کارگاهی شرکت مشاور نیرو

ویژگی ها

۴۵۱ مگاوات

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

۱

تعداد واحدهای بخار

۱

تعداد واحدهای برق

مدت قرارداد

نوع قرارداد

آغاز عملیات اجرایی

وضعیت اجرا

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه