اخذ مجدد گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت

ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و HSE- MS سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO، سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد OHSAS18001:2007 و HSE -MS در روزهای ۱۸الی ۲۰ آبان ماه با ۹ نفر روز ممیزی توسط شرکت TUV NORD آلمان با انطباق کامل انجام پذیرفت. شایان ذکر است در این ممیزی شرکت توسعه ۳ موفقیت به اخذ مجدد گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، و تمدید گواهینامه HSE- ME گردید.
در گزارش ارائه شده توسط ممیزان خارجی “طراحی و اجرای موثر مدیریت سیستم ها در کلیه فرایندهای سازمان ” به عنوان نقطه قوت مطرح گردید​​