تمدید گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ممیزی مراقبتی اول گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 در شرکت توسعه ۳ مپنا توسط موسسه TUV NORD آلمان در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در قالب ۲.۵ نفر-روز صورت پذیرفت و شرکت توسعه ۳ موفق به تمدید گواهینامه خود گردید.