ارتقا گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ارتقا گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ممیزی شخص ثالث صدور گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 در شرکت توسعه ۳ مپنا توسط موسسهTUV NORD آلمان در تاریخ سوم و چهارم اردیبهشت ماه در قالب ۸ نفر-روز صورت پذیرفت و شرکت توسعه ۳ موفق به اخذ گواهینامه خود گردید. شایان ذکر است پیشتر این شرکت در پاییز سال ۱۳۹۰موفق به اخذ نسخه ۲۰۰۵ این گواهینامه شده بود.