راه اندازی بویلر پنجم پروژه یوتیلیتی فازهای ۱۵ و ۱۶

بویلر پنجم یوتیلیتی فازهای ۱۵ و ۱۶ در تاریخ ۲۴/۸/۹۳ با موفقیت راه اندازی و Steam Blow out گردید.