کسب رتبه سازمان شایسته تقدیر در مدیریت دانش در پنجمین جایزه ملی مدیریت دانش ایران

شرکت توسعه ۳ با بهره مندی از حمایتهای رهبران سازمان، مدیریت ارشد، متخصصین دانشکار و نیز جاری سازی راهبردهای مدیریت دانش، موفق به کسب رتبه سازمان شایسته تقدیر در پنجمین جایزه ملی مدیریت دانش ایران گردید.