دریافت تندیس سیمین از چهارمین جشنواره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

پروژه برق و آب قشم موفق به دریافت تندیس سیمین از چهارمین جشنواره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران گردید.