تحویل موقت واحد اول گازی پروژه قشم

واحد اول گازی پروژه قشم شامل توربین، ژنراتور و سیستم های جانی توسط کارفرما تحویل موقت گردید.