کسب عنوان اول HSE در سال ۱۳۹۱ در بین کلیه شرکتهای گروه مپنا

شرکت توسعه ۳ با تلاش های ارزنده کارکنان و در پرتو هدایت مدیران و تجارب موفق مدیریتی موفق به اخذ عنوان برتر HSE (در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در سال ۱۳۹۱ در میان شرکت های گروه مپنا گردیده است.