پست ۲۳۰ کیلو ولت و خطوط انتقال مکران

پست ۲۳۰ کیلو ولت و خطوط انتقال مکران

نوع پروژه : پست AIS/GIA

محل پروژه : چابهار – سیستان و بلوچستان

کارفرما : شرکت آب نیروی مکران

این پروژه شامل احداث پست ۲۳۰ کیلو ولت AIS و خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولت بین خط ۲۳۰ کیلو ولت نیروگاه چابهار-نیکشهر به پست مذکور و از پست تا شهرک پتروشیمی نگین مکران و خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولت بین شهرک و ساختگاه آبگیر و آب شیرین کن پتروشیمی مکران می باشد.

ویژگی ها

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

تعداد واحدهای بخار

تعداد واحدهای برق

۱۸ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

در دست اجرا

وضعیت اجرا

پست ۲۳۰ کیلوولت AIS

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه