موفقیت در ممیزی شخص ثالث

ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و HSE- MS که شامل سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO، سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ ISO و HSE -MS در روزهای ۲۶ الی ۲۸ آبان ماه توسط شرکت TUV Austria با انطباق کامل انجام پذیرفت.
شایان ذکر است در این ممیزی شرکت توسعه ۳ موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ ISO و تمدید گواهینامه HSE- ME ،۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO و ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO گردید.​​