پروژه های آب و تصفیه پساب

افق دوردست این شرکت از سالهای گذشته مبتنی بر نیاز آبی کشور و رفع نیاز فوق بوده است. این شرکت با اتکا بر توان فنی و دانش به روز و همکاران بین المللی خود توانسته است بخشی از نیاز آبی صنعت را برطرف نماید. از جمله پروژه های حوزه آب و تصفیه پساب این شرکت به شرح زیر میباشند:
مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی آب شیرین کن به ظرفیت ۴۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز (SWRO) به کارفرمایی شرکت آب نیروی مکران
سیستم تصفیه و شیرین سازی آب به روش MED به ظرفیت ۱۸۰۰۰ مترمکعب در روز ، تولید همزمان آب و برق قشم
واحد تصفیه فاضلاب روغنی با ظرفیت ۱۲۳۰۰ مترمکعب در روز واحد تصفیه پساب ،سیکل ترکیبی گناوه
تصفیه آب به روش RO با ظرفیت ورودی ۲۰۰۰ مترمکعب در روز ، سیکل ترکیبی گناوه
تصفیه آب دمین به روش تبادل یونی با ظرفیت ۱۰۰۰ ـ مترمکعب در روز، سیکل ترکیبی گناوه
تأسیسات و تصفیه‌خانه آب کندانس با ظرفیت ۱۴۴۰۰ مترمکعب در روز، سیکل ترکیبی گناوه
تصفیه آب دمین به روش تبادل یونی با ظرفیت ۵۶۰۰ مترمکعب در روز ، فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
سیستم تصفیه فاضلاب شیمیایی و روغنی با ظرفیت ۳۴۰۰ مترمکعب در روز، فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
سیستم تصفیه آب آشامیدنی به روش با ظرفیت ۳۰۰۰ مترمکعب در روز، فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
سیستم تصفیه و شیرین سازی آب به روش MED به ظرفیت ۸۰۰۰ مترمکعب در روز، نیروگاه سیکل ترکیبی قشم
ساخت آبگیر به ظرفیت ۱۲۰۰۰۰۰ مترمکعب در روز، نیروگاه سیکل ترکیبی قشم
احداث آبگیر به ظرفیت ۲۱۱۲۰۰ مترمکعب در روز، نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F هنگام
ساخت آبگیر به ظرفیت ۱۸۰۰۰۰ مترمکعب در روز، نیروگاه سیکل ترکیبی قشم