تولید همزمان برق و آب

با توجه به نیاز روز افزون به آب و کمبود سایر منابع آبی، ضرورت استفاده از منابع دیگر نظیر آب‌های شور دریاهای آزاد به شدت احساس می‌شود. نوعی دیگر از نیروگاه حرارتی، نیرو‌گاه‌های تولید همزمان برق و آب می‌باشد. تولید آب شیرین به وسیله انرژی خروجی از توربین گازی از دیگر توانمندی‌های بارز شرکت توسعه ۳ می‌باشد که یکی از نمونه‌های موفق آن نیروگاه برق و آب قشم است که جانی دوباره به این منطقه بخشید.