چشم انداز، ماموریت و ارزش ها

چشم انداز

 در حوزه انرژی و تولید آب شیرین یک پیمانکار پیشرو با مزایای رقابتی منحصر بفرد در داخل کشور بوده و در حوزه بین المللی نیز فعالیت خواهیم داشت.

ماموریت

شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا، بعنوان پیمانکار عمومی با تمرکز بر حوزه انرژی ، تاسیسات جانبی صنایع و تولید آب شیرین و تصفیه آب در بازارهای داخل و خارج از کشور فعالیت می نماید.
این شرکت با اتکا به سرمایه های انسانی و شرکاء کارآمد و دانش روز در جهت تامین و حفظ حقوق کلیه ذینفعان و توسعه پایدار گام بر می دارد.

ارزش های سازمانی

توسعه ۳ فعالیتهای خود را بر ارزشهای سازمانی مپنا (من تا ما) بنا می نماید.
این ارزشهای بنیادی عبارتند از :
– مشتری (تمرکز بر مشتری)
– نوآوری
– تعالی (تعالی سازمانی و نتیجه گرایی)
– ایمنی (ایمنی و دوستی با محیط زیست)
– مسوولیت پذیری (پاسخگویی ، کار تیمی و روحیه اشتراک دانش)
– اخلاق (اخلاق کسب و کار)