سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا(توسعه۳)، با اتکا به دانش روز ،سرمایه های انسانی کارآمد و بهره گیری از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات پایدار در راستای ماموریت و دست یابی به چشم انداز سازمانی خود گام برداشته و با پشتیبانی و توسعه این بستر به عنوان یک ضرورت استمرار و توسعه کسب و کار، با حفظ ارزشهای من تا ما، حفظ امنیت اطلاعات (دسترس پذیری، یکپارچگی و محرمانگی) کلیه طرف‌های ذینفع و دارایی‌های اطلاعاتی شرکت را بر عهده دارد.
این شرکت با در نظر گرفتن تغییرات محیطی و بهبود مستمر، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013 را در محدوده فراهم سازی سرویس های‌ICT‌ (شامل سخت افزار ، شبکه، نرم افزار و پشتیبانی) به کاربران داخلی ساختمان مرکزی مستقر نموده و اهداف کیفی تدوین شده در خط مشی مربوطه را طرح ریزی می‌نماید.