سیستم مدیریت پروژه

وظیفه اصلی شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا (توسعه ۳) اجرای پروژه از طریق افراز محدوده کاری قرارداد اصلی با کارفرما به تعدادی قرارداد فرعی و مدیریت اجرای کار توسط پیمانکاران فرعی در چارچوب قراردادی آنان و مدیریت فصول مشترک با توجه به الزامات و نیازمندی‌های قرارداد اصلی کارفرما می‌باشد. در واقع این وظیفه همان مدیریت پروژه می‌باشد بنابراین بدیهی است که فرآیند اصلی شرکت (Business Core Process) فرآیند مدیریت پروژه می‌باشد. از این رو مدیران این شرکت از ابتدای فعالیت خود، اهمیت مدیریت پروژه را به عنوان فرآیند اصلی شرکت درک نموده و همواره به دنبال بهبود و تقویت زیرساخت و مهارت مدیریت پروژه فردی و سازمانی بوده‌اند. در زیر به اهم موارد انجام شده اشاره می‌شود:
_ بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه (سال ۱۳۸۸)
_ تعیین هدف کلان “سرآمدی در مدیریت پروژه” به عنوان یکی از مضامین استراتژیک شرکت (سال ۱۳۸۸)
_ تدوین متدولوژی مدیریت پروژه داخلی مطابق با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK(سال ۱۳۸۹)
_ پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه (سال ۱۳۹۳)
_ برگزاری دوره مدیریت پروژه برای کلیه کارکنان (بیش از ۱۰۰۰ ساعت)
_ سنجش بلوغ مدیریت پروژه در مقاطع مختلف مطابق با مدل OPM3
_ ایجاد رویه سنجش میزان موفقیت پروژه
_ ایجاد پرتال مدیریت پروژه در بستر اینترانت شرکت (حاوی اطلاعات، گزارشات، اخبار و مستندات)
_ برگزاری دوره مدیریت پروژه برای کارکنان جدید‌الورود
_ بهبود مستمر متدولوژی مدیریت پروژه، فرآیند مدیریت پروژه و رویه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط