اهداف HSE

اهدافHSE ترازهایی از عملکرد ایمنی بهداشت حرفه ای شرکت توسعه ۳ است که خود را مقید به دستیابی به آنها می داند و برای دستیابی به آنها پیش بینی های لازم را انجام می دهد.
در این راستا اهداف HSE شرکت توسعه ۳ موارد ذیل می باشد.
اهداف HSE سازمان در سال جاری :
· کاهش تعداد ریسکهای نامطلوب و غیرقابل قبول به کل ریسکهای شناسایی شده
· ارتقاء سیستم مدیریت HSE پیمانکاران
· انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز حوادث انسانی ، تجهیزاتی و زیست محیطی از طریق بهبود سیستم جمع آوری آمار شبه حوادث (Near Miss)
· افزایش آمادگی واکنش در شرایط اضطراری در کارگاهها
· بهبود و افزایش سطح آگاهی کارکنان کارگاه مپنا و پیمانکاران در زمینه HSE
· ارتقاء و بهبود نتایج معاینات ادواری و کنترل سلامت پرسنل کارگاه مپنا
· ممیزی انرژی و پسماند و انجام بهبود های مورد نیاز در کارگاه